Shotokan taikyoku Kata

Taikyoku Shodan

FORM

Techniken: Gedan Uke, Tsuki Sh

Waza

BUNKAI

Taikyoku nidan

FORM

BUNKAI

Taikyoku sandan

FORM

BUNKAI

Taikyoku yondan

FORM

BUNKAI

Taikyoku godan

FORM

BUNKAI

Taikyoku rokudan

FORM

BUNKAI

Taikyoku nanadan

FORM

BUNKAI

Taikyoku hachidan

FORM

BUNKAI

Taikyoku ..

Taikyoku ..

Updates für Mitglieder

  • 31.08.2019 – Alle Heian Bunkais als Video (ohne Kommentar) eingebunden klicken >> 
  • 03.07.2019 – Habersetzer #1 – #6 als Video hochgeladen – klicken >>
  • 03.01.2020 – Kihon-Ippon-Kumite Videos eingefügt + Habersetzer #7,8.9 hinzugefügt